Regulamin

Regulamin Konkursu „Siła Seniora”


§1


1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu: „Siła Seniora 2021” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Analgomed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332) przy ul. Powstańców Śląskich 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000662947, kapitał zakładowy w wysokości 410.000 PLN, NIP: 8982228386, nr REGON: 366545807 (dalej: „Organizator”).
3. Konkurs trwa w terminie 10.09.2021-11.10.2021r.
4. Konkurs kierowany jest do seniorów (dalej: „Uczestnik”).
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


§2


1. Zadaniem uczestników jest zinterpretowanie i przedstawienie w dowolnej formie hasła „Siła Seniora”.
2. Uczestnik może zgłosić jedną pracę, do której należy dołączyć imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail (jeśli posiada)
3. Prace należy dostarczyć:
– osobiście do siedziby Organizatora (adres: Integracyjne Centrum Leczenia Bólu Analgomed, ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław, Sky Tower, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15:00
– pocztą lub kurierem (adres j.w; z dopiskiem „Konkurs”)- o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 1 §2 decyduje data stempla pocztowego/listu przewozowego.
4. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
5. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.


§3


1. Komisja konkursowa (dalej „Komisja”) składa się z przedstawicieli Organizatora
2. Komisja wyłoni laureatów do dnia 20.10.2021
3. Komisja wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.
4. Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę:
– zgodność z tematem konkursu
– kreatywność
– jakość wykonania
5. Komisja, poza nagrodami dla najlepszych prac, może przyznać wyróżnienia.
6. Informacja o wygranej zostanie przekazana bezpośrednio laureatom drogą telefoniczną lub mailową oraz zamieszczona na stronie internetowej Organizatora (www.analgomed.pl) i jego profilu na Facebooku.

§4


1. Nagrodami w konkursie będą wizyty i/lub zabiegi u specjalistów medycyny bólu w Integracyjnym Centrum Leczenia Bólu AnalgoMed
2. Wybór konkretnego specjalisty i/lub zabiegu odbędzie się w ustaleniu z laureatem nagrody.
3. Wizyta i/lub zabieg odbędzie się po wcześniejszym kontakcie z rejestracją Integracyjnego Centrum Leczenia Bólu AnalgoMed.
4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, a zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5. Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane w siedzibie Organizatora po zakończeniu konkursu.


§5

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolnej formie, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, imienia, nazwiska, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

§6

1. Dane osobowe Pacjentów, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z04.05.2016) – zwanym dalej „Rozporządzeniem”. Administratorem danych osobowych jest Analgomed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Organizator), ul. Powstańców Śląskich 95, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000662947, NIP 8982228386, kapitał zakładowy 410.000 zł. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą oraz Art. 13 Rozporządzenia w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także może żądać ich usunięcia. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu.
2. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie (żądania ich usunięcia), Organizator wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z odmową przekazania nagrody.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).