Polityka Prywatności Analgomed Sp. z o.o.

 

Polityka Prywatności Analgomed Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

2. Cel i zakres zbierania danych

3. Podstawa przetwarzania danych

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5. Pliki „Cookies”

6. Postanowienia końcowe

 

  1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych https://analgomed.pl/, jest Analgomed Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, NIP: 8982228386, REGON: 366545807, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000662947, adres poczty elektronicznej: wroclaw@analgomed.pl, zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 650),  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1.3.1. przetwarzane zgodnie z prawem,

1.3.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

1.3.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1.   CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

2.1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

2.1.1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)

2.1.2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronach internetowych https://analgomed.pl/, celów marketingowych

2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

2.2.1. Imię i nazwisko,

2.2.2. Data urodzenia,

2.2.3. Adres,

2.2.4. Adres e-mail,

2.2.5. Numer telefonu,

2.2.6. PESEL,

2.2.7. Inne niezbędne do należytego wykonywania usług, w tym świadczeń zdrowotnych przez Administratora

2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

2.3.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

2.3.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.3.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

  1.   PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

3.1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

3.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia.

3.4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez czas zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

3.5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

3.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

  1.   PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: wroclaw@analgomed.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@analgomed.pl

 

  1.   PLIKI „COOKIES”

5.1. Strony internetowe Usługodawcy wymienione w pkt.1.1 używają plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

5.2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do:

5.2.1. Prawidłowego świadczenia usług na danej stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

5.2.2. dopasowania zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić strony;

5.2.3. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5.3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

5.3.1. sesyjne

5.3.2. stałe

5.3.3. analityczne

5.3.4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

5.3.5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.3.6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jej układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

5.4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  1.   POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

6.3. Administrator nie wyklucza możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

6.3.1. zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Usługobiorcy i Administratora  lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

6.3.2. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

6.3.3. zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

6.4 Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu https://analgomed.pl/ umieszczona zostanie informacja o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Usługobiorcy  zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

6.5. Wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie będą negatywnie wpływały na oferowany przez Administratora najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

6.6.   Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 06.11.2018 r.